’17 HAMANAKO WAKE BOARD FESTA DAY2

’17 HAMANAKO WAKE BOARD FESTA  DAY2

o0480036014055637305

ウェイクサーフィン(女)final


57.5pt


56.3pt


55.0pt


45.0pt

o0480036014055637320

ウェイクサーフィン(男)final


75.0pt


65pt


58pt


53.5pt


49pt


40pt


35pt


30pt


25pt


20pt


12.5pt


10pt

o0480036014055637330

スキムfinal


80pt


50pt


36.5pt


32.5pt


21.5pt


19pt


17pt


12.5pt

o0480036014055637291

ウェイクサーフィン(ビギナー)final


80pt


65pt


57.5pt


50pt


43pt


40pt


36pt


32.5pt


20pt


5pt

o0480036014055637342

梅男 final


87.5pt


80pt


68pt


66pt


56pt


53pt


51pt


3pt

o0480036014055637351

竹女final


80pt


50pt


30pt


20pt

o0480036014055637360

竹男final


90pt


81pt


72pt


66pt


58pt


40pt


36pt


31pt


28pt


25pt


22pt


15pt


12pt


10pt


8pt

o0480036014055637369

松女final


12pt


10.5pt


9pt


6.5pt


6pt


3.5pt


3.5pt


1.5pt

o0480036014055637382

松男final


50pt


45pt


41.3pt


38.8pt


35pt


33.8pt


22.5pt


16.3pt


10pt


10pt